آقای هادی ویشکی نژاد

Hadi Vishki nezhad

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184042)

53
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی