آقای حجت پیرزادی

Hojat Pirzadi

دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

Researcher ID: (183163)

1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران