آقای دکتر مهدی فروزانفر

Dr. Mehdi Forouzanfar

استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (297976)

14
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی