آقای دکتر سهراب راهوار

Dr. Sohrab Rahvar

دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

Researcher ID: (183101)

2
1
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور