آقای دکتر یداله سبوحی

Dr. Yadollah Saboohi

استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182807)

20
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی