آقای دکتر سیدصادق حقیقت

Dr. Sayyed Sadegh Haghighat

استاد دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181245)

4
35
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی