قدرت در گفتار سیاسی فردوسی و هومر

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 654

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF04_001

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1399

چکیده مقاله:

اصلی ترین پرسشی که ذهن اندیشمندان حوزه ی اندیشه سیاسی را به خود مشغول داشته، تحلیل خاستگاه و خصلت های قدرتشهریاران بوده است. این پژوهش در پی ارایه تحلیل قدرت شناسانه در دستگاه فکری عظیم ادبی-سیاسی ایرانی و یونانی، کوششکرده تا اندیشه فردوسی را با اندیشه هومر که سالیان درازی پس از خود را با مبانی و مفاهیم شان مورد تاثیر قرار داده اند و تا اکنونآثار اندیشه آنها باقی مانده است را مورد کاوش و مقایسه قرار دهد. بنابراین پرسش این پژوهش آن است که خاستگاه و خصلت هایقدرت شهریاران در گفتار سیاسی فردوسی و هومر چیست و چه تشابه ها و تمایزهایی دارند نگارندگان این پژوهش برآنند کهخاستگاه قدرت شهریاران در اندیشه هومر اسطوره است و قدرت یک مفهوم عینی، مجسم، قابل لمس، میل به تکثر داشته و اقتدارگرانمی باشد اما در اندیشه فردوسی خاستگاه قدرت اسطوره و سپستر دین است و قدرت یک مفهوم انتزاعی، مجرد، غیر قابل لمس،میل به وحدت داشته و اقتدارگرا می باشد. روش کاوش این پژوهش تحلیل مقایسه ای است.

نویسندگان

سیدصادق حقیقت

استاد تمام رشته علوم سیاسی در دانشگاه مفید

مهدی خورشیدی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

محمد خورشیدی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان