آقای دکتر اسماعیل فرزانگان

Dr. Esmaeil Farzanegan

مدیر شبکه ملی شتابنگاری مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181069)

8
3
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی