آقای دکتر علی ذکاوتی قراگزلو

Dr. Ali Zakavati Gharagozlou

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181048)

1
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور