آقای حمید زرگرپور

Hamid Zargar

انجمن مدیریت پروژه ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180165)

25
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی