آقای دکتر محمد فتحی

Dr. Mohammad Fathi

دانشیار دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179431)

7
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی