آقای سیروس ابراهیمی

cyrus Ebrahimi

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177451)

19
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی