آقای ابراهیم فتائی

Ebrahim Fataii

رئیس مرکز رشد و هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اردبیل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176251)

148
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی