آقای دکتر مهدی فسنقری

Dr. Mehdi fasanghari

استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (15839)

19
10
20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی