آقای مهندس امیررضا باقی پور

Engineer amirreza baghipour

Researcher ID: (15210)

4
4
3
3
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدیرآموزش و مدرس دروس دریانوردی (1387-1396)
  • سابقه کار صنعتی در افسر کنترل و بازرسی شناورها (1391-1393)
  • سابقه کار صنعتی در راهنمای کشتی (1393-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • نوزدهمین همایش صنایع دریایی - (1396)
  • هیجدهمین همایش صنایع دریایی - (1395)
  • پانزدهمین همایش صنایع دریایی - (1392)