آقای محمد عبدالهی

Mohammad Abdollahi

مدیر عامل

Researcher ID: (1072)

19
2
1
2
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  Three - Dimensional Numerical Simulation of Flow around River Groynes. 2nd International Conference on Managing Rivers in the21st Century: Solutions Towards Sustainable Rivers Basin(RIVERS ‘07)., kuching, sarawak, malaysia.
  •  Understanding Seismic Behavior of Masonry Buildings in Earthquake, ICSCIG001 2016 : International Conference on Sustainable Civil Infrastructure Geotechnology, Miami, United States, December 05-06, 2016
  •  Abdollahi Mohammad, M. J. Khanjani, “Three Dimensional Numerical Simulation of Flow around River Groynes” , River Basin Management 2007, 23-25 May, Greece.

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • سمینار و کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضا کار روز 26 اردیبهشت لغایت 7 خرداد - دانشگاه شهيد باهنر كرمان (1383)