کلیات حقوق خانواده (شماره ۲)

20 خرداد 1402 - خواندن 6 دقیقه - 126 بازدید

کلیات حقوق خانواده (شماره 2)

بخش نخست) ازدواج

پیشتر گفتیم که منظور از کلیات حقوق خانواده چیست و ناگزیر چون خانواده با بستن پیمان زناشویی تشکیل می­ شود، در بخش ­بندی خود ازدواج را مبنای تقسیم قرار دادیم. سپس نگاهی کوتاه به مهم­ترین مسائل «خواستگاری» و «نامزدی» داشتیم و در این شماره بناست تا مفهوم ازدواج، انواع و تفاوت ­های آن را شرح دهیم.

علایم اختصاری:

 ق.م:قانون مدنی- ق.ح.خ: قانون حمایت خانواده مصوب 1391- جعفری لنگرودی: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق خانواده، چاپ چهارم، 1386 - ص: صفحه

الف) چیستی و انواع ازدواج در قانون

عقد نکاح و یا برگردان پارسی آن «پیمان زناشویی» تعریف مشخصی در قانون ندارد و فهم معنای آن به عرف واگذار شده. در عرف همین که زن و مردی با هدف تشکیل خانواده و مشارکت در زندگی با هم پیمان ببندند و براساس قانون باشد، ازدواج صورت می ­گیرد (ماده1102 ق.م). قانون مدنی ایران که براساس «فقه امامیه» (شیعه دوازده امامی) تدوین شده، ازدواج را به دو شکل «دائم» و «موقت» پذیرفته. ازدواج دائم آن است که (در سند ازدواج یا قباله نکاح) برای آن مدتی تعیین نشده باشد و ازدواج موقت که در عرف از آن به ­عنوان «صیغه» یاد می ­شود،«نکاح منقطع»، «عقد انقطاع» و یا در فقه «عقد متعه» نیز نام دارد. وفق مواد 1075 و 1076 ق.م ازدواج موقت برای مدت مشخصی صورت می­ گیرد و باید این مدت کاملا تعیین شود. تفاوتی ندارد که مقدار آن کوتاه (1روز) یا درازمدت (99سال) باشد. پس اگر مدتی تعیین نشود، بنابه حدیث ازدواج «دائم» دانسته می­ شود (جعفری لنگرودی، ص 119). البته برخی معتقدند که اگر مدت ازدواج بیش از طول عمر معمول انسان باشد، ازدواج دائم است. ولی این نظر باتوجه به اینکه ماده 1075 اساسا محدودیت زمانی قائل نشده و ماده 1076 ق.م فقط از تعیین دقیق و کامل مدت زمان سخن گفته، نادرست است. پس در این مواد گفته شده: ماده ۱۰۷۵– «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. و ماده ۱۰۷۶– مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود». اما اینکه ازدواج دائم و موقت چه تفاوت­ هایی دارند را در بند بعد خواهیم گفت.

ب) تفاوت­ های ازدواج دائم و موقت

1- ارث: از مهم­ترین تفاوت ­های ازدواج دائم و موقت در این است که وفق ماده 940 ق.م در ازدواج موقت زن و شوهر از هم «ارث» نمی ­برند و چنانچه حین عقد شرط شود که ارث ببرند، این شرط باطل است. اما چون فرزند ناشی از این ازدواج مشروع است، ارث برده و نفقه او باید پرداخته شود. به­ علاوه پدر و مادر نیز از این فرزند ارث می­ برند. زیرا بنابه ماده 861 ق.م موجبات ارث نسب و سبب است و نسبتی که از رابطه مشروع ناشی شده باشد، رابطه توارث (ارث دادن و ارث بردن) ایجاد می­ کند.

2- نفقه: مطابق ماده 1113 ق.م: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد». به­ عبارتی در حین عقد شرط کنند که نفقه پرداخت شود و یا اساسا عقد موقت با نیت پرداخت نفقه صورت گرفته باشد.

3- مهریه: اگر در ازدواج موقت مهریه معین نشود، عقد باطل است (ماده 1095 ق.م)؛ اما در ازدواج دائم وفق ماده 1087ق.م می ­توان تعیین مهریه را حتی به بعد از عقد واگذار کرد. ماده 1087- « اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می­ توانند بعد از عقد مهر را به­ تراضی معین کنند...»

4- ثبت ازدواج: وفق ماده 49 ق.ح.خ ثبت نکردن ازدواج دائم برای شوهر مجازات دارد، لکن در ازدواج موقت زن و مرد می­ توانند خود صیغه عقد موقت را بخوانند و جز در مواردی خاص، الزامی به ثبت آن در دفتر ازدواج نیست. در مورد ازدواج موقت پیشنهاد می­ شود برای اینکه «اثبات نسب» ساده ­تر باشد، آن را ثبت کنند. چراکه براساس ماده 21 ق.ح.خ ثبت ازدواج موقت در موارد زیر الزامی است: «۱ باردارشدن زوجه ۲ توافق طرفین ۳ شرط ضمن عقد». همچنین ماده 12 قانون ثبت احوال مقرر کرده که زاده شدن هر کودک در ایران باید به ثبت احوال اعلام شود و برای این مسئله باید مشروع بودن رابطه­ شان را اثبات کنند.

5- شیوه جدایی: طبق ماده 1139 ق.م «طلاق» مخصوص ازدواج دائم است و راه ­های جدایی در ازدواج موقت: «بذل مدت» یعنی بخشیدن باقی مدت بر زن و یا «انقضای مدت» به­ معنای پایان یافتن مدت است. در هر دو مورد دائم و موقت، «فوت» یکی از زوجین باعث برهم خوردن ازدواج (انحلال نکاح) است و ازدواج موقت هم قابل فسخ (برهم زدن) می ­شود. «مثلا اگر در عقد انقطاع 99ساله زوج پس از عقد دیوانه شود زوجه به استناد ماده 1125 ق.م حق فسخ دارد» (جعفری لنگرودی، ص 199). خاصه در ازدواج موقت نیز می­ توان مستند به ماده 1130ق.م دادخواست «بذل مدت» به سبب «عسر و حرج» زن به دادگاه خانواده تقدیم کرد (دادنامه­ قطعی 9309970220201871 شعبه 2 تجدیدنظر استان تهران، مورخ 29/10/1393).

با این توضیحات در مطالب آینده به شرایط صحت و موانع ازدواج دائم می ­پردازیم.

قانون خانوادهحمایت خانوادهازدواجحقوق خانواده