ارزیابی و پایش راهبرد رسانه های اجتماعی

13 خرداد 1402 - خواندن 3 دقیقه - 271 بازدید
دانشگاه پیام نور (همه مراکز) 


با تعیین راهبرد رسانه های اجتماعی، می بایست بصورت پیوسته راهبرد مورد نظر ، مورد ارزیابی و انجام اقدامات اصلاحی قرار گرفته (به عبارتی در طول اجرا و پس از آن) و در صورت لزوم هدایت و اصلاح گردد؛ بنابراین این بخش با عملکرد ابتکارات رسانه های اجتماعی و به ویژه متریک های جدید برای نظارت بر اثربخشی با ارزش حاصل شده ابتکارات رسانه های اجتماعی سروکار دارد.

اگرچه قاعده SMART برای KPI و تاکتیک های رسانه های اجتماعی این فاز ارزیابی را تسهیل می کنند، اما بسیاری از سازمانها و محققان با آنچه باید هنگام ارزیابی ابتکارات رسانه های اجتماعی، اندازه گیری کنند، موافق نیستند. برخی تعابیر محدودی داشته و اعمال اجتماعی را تنها بر اساس تحلیل وب مورد ارزیابی قرار می دهند (مثلا تعداد تائیدها یا اشتراک ها)، در حالی که دیگران، اعمال و نتایج کسب و کار را نیز ارزیابی می کنند (به عبارتی عملکرد حقیقی کسب و کار).

مثال های متریک های عملکرد بر اساس تحلیل وب عبارتند از: فعالیت به عبارتی چه تعداد کلیک؟

سرعت (به عبارتی چه تعداد پیغام با گذشت زمان منتشر می شود؟) توجه (به عبارتی، بازدید کنندگان چه مدت روی وب سایت شرکت تامل کرده و می مانند؟)، مشارکت (به عبارتی تعداد اعضا، موضوع ها و پیامها؟)، تحلیل کیفی (به عبارتی آیا پیغام مثبت بود؟ )، تحلیل کمی (به عبارتی آنها ( مصرف کننده یا مشتری ) چه گفتند؟)، تاثیر (به عبارتی آنها چه کاری انجام دادند؟ تاثیرگذار بوده؟).

مثال های متریک های عملکرد بر اساس نتایج کسب و کار عبارتند از: فرکانس (به عبارتی میزان افزایش تعداد تراکنش های فروش در ماه؟)، ورود (به عبارتی تعداد مشتریان جدید؟)، بازده (به عبارتی میزان افزایش ارزش متوسط تراکنش؟) و غیره.

بخش فعلی نشان می دهد هر دو تفسیر معتبر بوده و باید یکدیگر را کامل نمایند. به طور مثال، افرادی که متقاضی صفحات رسانه های اجتماعی یک سازمان بوده یا آنها را دنبال می کنند، الزاما از وب سایت شرکتی بازدید نکرده یا محصولات و سرویس های سازمان را خریداری نمی کنند؛ بنابراین، عملکرد ابتکارات رسانه های اجتماعی باید با اندازه گیری اعمال اجتماعی (به وسیله تحلیل وب) و اعمال کسب و کار (پایش نتایج کسب و کار و نرخ بازگشت سرمایه ) سازگاری داشته باشد.


دانشگاه پیام نور (همه مراکز)