الگوی خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه بخش خصوصی

6 فروردین 1402 - خواندن 4 دقیقه - 349 بازدید

الگوی مدیریتی خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه بخش خصوصی:

1. ارتقاء رضایت و وفاداری از طریق درک و نیازها و انتظارات مشتریان و سایر ذینفعان ؛

2. مدیریت اثربخش فرآیندهای سازمان با تاکید بر مفاهیم مدیریت دانش،مدیریت ریسک و الگوبرداری از تجربه های موفق؛

3. آموزش و ارتقاء سطح دانش و مهارت سرمایه های انسانی در کلیه بخش های عملیاتی و پشتیبانی ؛

4. مدیریت ریسک های سازمان در جهت پیشگیری از حوادث،حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت کارکنان؛

5. فراهم کردن زمینه های ارائه خدمات با حفظ استاندارهای زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان 


1- در فرایند خدمات پس از فروش نیزهمانند فرایند فروش نیازهای الزامی و اساسی تمامی مشتریان و صاحبان خودرو وجود دارد. این نیازها در تمامی صاحبان خودرو جزء نیازهای تک بعدی جای گرفت؛ نیازهایی که با رضایتمندی و عدم رضایتمندی مشتریان از فرایند خدمات پس از فروش رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد.

2- شرط لازم برای مدیریت اثربخش، رشد و تعالی انسان است. مدیر نخست باید خود، انسانی کامل باشد تا لیاقت رهبری و مدیریت را داشته باشد و توفیق در این امر با عطیه الهی که در نهاد انسان به ودیعه نهاده شده است، حاصل میشود. شرط بعدی برای هدایت انسانها، همکاری و هماهنگی جامعه زیر نظر مدیر بوده ; تلاش های مدیر و رهبر زمانی به ثمر مینشیند که جامعه با او همراه باشد.

مدیریت دانش میتواند با یکپارچه سازی سرمایه های دانشی سازمانها در بخش های مختلف و تاثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند مشتری مداری، یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم گیری هوشمندانه، بازطراحی فرایندها، تولید دانش جدید و توجه دانش افراد و نخبگان، زمینه ارتقای صحیح فعالیت ها و رسیدن به اهداف موردنظر را به همراه داشته باشد.

بطور مثال در دیدگاه مشتری مداری، پیامبر اکرم می فرماید:

را س العقل بعد الایمان بالل، مداراه الناس فی غیر ترک حق(عاقلانه ترین کارها بعد از ایمان به خداوند مدارا نمودن با مردم است به طوری که حقی ضایع نشود.)

3- پیشرفت و توسعه سازمان ها و موسسات در گرو ارتقاء سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است.

اهمیت جایگاه انسان و نیروی انسانی در اسلام:

• رشد و توسعه معنوی نیروی انسانی از اولویت های اساسی اسلام است.

• نگاه اسلام به انسان و نیروی انسانی نگاه ماشینی و ابزاری نیست بلکه نگاهی همراه با کرامت و عزت است.

• اصلی ترین دستاورد مدل توسعه منابع انسانی در اسلام سرمایه های انسانی است نه استفاده ابزاری.

• احترام به انسانیت انسان ها در سازمان بایستی حس تعهد و مسئولیت پذیری و انگیزه قوی شغلی را در فرد ایجاد کند.

4و5-سرمایه های انسانی بخش مهمی از ارزش نامشهود یک شرکت میباشند که این دارایی استراتژیک با ارزش اغلب بزرگترین منبع ریسک کسب وکار می باشند. چیزی که ریسک منابع انسانی را از سایر ریسکهای کسبوکار متفاوت میسازد، پیچیدگی آن نیست بلکه ارتباط آن با رفتار، انسان و فرهنگ، موقعیت جغرافیایی و ارزش های کشورهای متفاوت، میباشد.

فعالیت های سازمانی بواسطه ی عوامل خارج از کنترل مدیریت در حوزه منابع انسانی ممکن است صدمه ببیند. نظیر اعتصاب، بیماری کارکنان، فقدان مهارت های پرسنلی، در دسترس نبودن منابع انسانی کیفی، تنش های سیاسی بین کارکنان، عدم ایمنی و ... بطور مثال در سازمان هایی با خط مش گذاری اسلامی به مرخصی زنان شاغل باردار،شرایط دورکاری در ایام کرونا،و...می توان اشاره کرد.

خط‌مش گذاریخط‌مشیخط‌مش گذاری بخش خصوصیبخش خصوصیمدیریت یکپارچه