وظیفه تعقیب و اقامه دعوا در دعاوی عمومی و خصوصی

20 تیر 1403 - خواندن 2 دقیقه - 55 بازدید

دعوای عمومی

دعوی عمومی به دعوایی گفته می شود که دادستان ( مدعی العموم ) به عنوان نماینده جامعه، آن را علیه مجرم در دادگاه مطرح می کند. تعقیب و دنبال کردن دعوای عمومی، حقی است که به جامعه تعلق دارد و جامعه نیز این حق خود را از طریق نمایندگانی که دارد، اجرا می نماید.

دعوای خصوصی

دعوای خصوصی نوع دیگری از دعوا است که برای بازگرداندن حق خصوصی یا همان خسارت های واردشده به دلیل ارتکاب جرم توسط اشخاص مطرح می شود. اگر فرد بزه دیده یعنی قربانی جرم، تعقیب مرتکب و مجازات آن را درخواست کند، به او شاکی گفته می شود؛ مانند اینکه از شخصی سرقت شود. لیکن وقتی شخصی مرتکب جرمی شود که به حقوق افراد ضرر و زیان مادی وارد کند، چنانچه کسی که شکایت کرده اقدام به ارائه دادخواست ضرر و زیان کند، به این شخص مدعی خصوصی می گویند.

وظیفه تعقیب و اقامه دعوا در دعاوی عمومی و خصوصی

طبق ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی یا خصوصی با دادستان است و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری :تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.