سخنرانی علمی: تحلیل رفتار آکوستیکی پوسته دو انحنایی نانو کامپوزیتی با لایه مگنتو الکترو الاستیک بر اساس تئوری الاستیسیته سه بعدی


حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری

برگزار کننده: انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

 در این پژوهش افت انتقال صوت برای پوسته دو انحنایی نانو کامپوزیتی با لایه پوششی مگنتوالکتروالاستیک و بر پایه تئوری الاستیسیته سه‌بعدی محاسبه می‌شود. بر این اساس ابتدا مدل‌سازی ماده همسان گرد در دستگاه مختصات منحنی الخط انجام‌شده و با تشکیل بردار حالت و ماتریس‌های انتقال محلی و عمومی، پاسخ تحلیلی برای مسئله یافت می‌شود. در ادامه استخراج خواص ماده نانو کامپوزیت و نحوه مدل‌سازی حالت مدرج تابعی نانو کامپوزیت صورت می‌گیرد و درنهایت تمامی معادلات به‌صورت سه فازی توسعه‌یافته تا امکان مدل‌سازی مگنتوالکتروالاستیک فراهم می‌شود. با استخراج معادلات مواد در حالت تک جداره، توسعه معادلات بردار حالت جهت دوجداره شدن سازه انجام می‌پذیرد . جهت تحلیل جامع نتایج، پارامترهای شعاع انحناء، ضخامت، زاویه برخورد و سمت، درصد حجمی نانو کامپوزیت، آرایش‌های گوناگون نانو کامپوزیت، شرایط مرزی الکترومغناطیسی، ضخامت لایه پوششی، حالت‌های مختلف کامپوزیت مگنتوالکتروالاستیک، درصد حجمی ماده سه فازی و ضخامت درون فازی به‌صورت انفرادی و ترکیبی موردبررسی قرار می‌گیرند‌ و افزایش نرخ تغییرات در ضخامت‌های نازک مربوط به ماده سه فازی، کاربردی بودن این نوع مواد را به‌عنوان لایه پوششی اثبات می‌کند.

معرفی سخنران: دکتر مسعود قصابی، دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزاری به صورت مجازی می باشد.

درج در سایت: 5 دی 1400 - تعداد مشاهده 316 بار