مقالات فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی، دوره 6، شماره 2