فصلنامه صلح پژوهی اسلامی

Journal of Islamic Pease Studies

نشریه صلح پژوهی اسلامی نشریه وابسته به جمعیت ندای صلح می باشد. این جمعیت در سال ۱۳۹۷ با هدف ترویج صلح و مطالعات صلح با نگاه اسلامی و همخوان با نگاه انقلاب اسلامی راه اندازی شد. بر همین اساس، این جمعیت که اقدامات مختلفی را در حوزه صلح در دستور کار خود قرار داده است، در زمره اولین اقدامات خود به دنبال راه اندازی یک مجله علمی تخصصی در حوزه صلح پژوهی اسلامی بر آمد.

پروانه انتشار نشریه صلح پژوهی اسلامی در زمینه روابط بین الملل (تخصصی) به زبان فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی و ترتیب انتشار فصلنامه با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به نام جمعیت ندای صلح در تاریخ ۱۳۹۸.۱۰.۲۰ به شماره ثبت ۸۶۱۰۷ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.

اهداف و چشم انداز:

امروز دشمن با خلق گروه های تروریستی و افراطی به ظاهر اسلامی همچون داعش و غیره، سعی در شناساندن جعلی اسلام به جهان به عنوان چهره مسلمانان است و البته هدف اصلی از این کار نیز ضربه زدن به چهره صلح آمیز اسلام و ایجاد اسلام هراسی در جهان است. از اینرو هدف از انتشار این نشریه، در جهت شناساندن صلح و موضوعات مرتبط با این مفهوم در علوم سیاسی و روابط بین الملل با نگاه صلح پژوهی اسلامی است.

محورهای مقالات:

مفهوم شناسی صلح، آسیب شناسی صلح و صلح و عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی