بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

20 th Iranian Conference on Optics and Photonics & 6 th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology

بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران روز سه شنبه، 8 بهمن، 1392 لغایت پنجشنبه، 10 بهمن، 1392 توسط دانشگاه صنعتی شیراز, دانشگاه صنعتي شيراز در شهر شیراز برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

محل برگزاری: شیراز
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: ICOPTICP20

توضیحات کنفرانس

اهداف كنفرانس:

- آشنايي متخصصان و پژوهشگران دانشگاهي و مراكز پژوهش و صنعتي كشور با فعاليت هاي يك ديگر
- مبادله اطلاعات و ايجاد ارتباط بين صنعتگران و پژوهشگران
- آشنايي با آخرين دستاورد هاي علمي و فناوري در زمينه هاي  گوناگون اپتيك و فوتونيك در كشور
برگزاري ميزگرد هاي تخصصي

 

 


محورهاي كنفرانس:

اهداف كنفرانس:

- آشنايي متخصصان و پژوهشگران دانشگاهي و مراكز پژوهش و صنعتي كشور با فعاليت هاي يك ديگر
- مبادله اطلاعات و ايجاد ارتباط بين صنعتگران و پژوهشگران
- آشنايي با آخرين دستاورد هاي علمي و فناوري در زمينه هاي  گوناگون اپتيك و فوتونيك در كشور
برگزاري ميزگرد هاي تخصصي

 

 


محورهاي كنفرانس:

- آشكار ساز هاي نوري
- پراش و توري ها        
- اپتيك پرتو X
- پراكندگي
- اپتيك جو و اقيانوس
- پردازش تصوير
- اپتيك در پزشكي و ب
- ايو فناوري
- تمام نگاري
- اپتيك در سطح
-  ذخيره ي نوري اطلاعات
- اپتيك در محاسبات
- سنجش از دور و حسگرها
- اپتيك غير خطي
-  سيستم هاي تصوير ساز
- اپتيك فوريه و پردازش سيگنال
-  طراحي نوري و ساخت
- اپتيك فوق سريع
- طيف سنجي
- اپتيك فيزيكي
- فرا مواد نوري
- اپتيك كوانتومي
- فيبر و سيستم هاي مخابرات نوري
- اپتيك مجتع
- فيزيك اتمي و مولكولي
- اپتيك هندسي
- لايه هاي نازك
- افزاره هاي نوري
- ليزر و اپتيك ليزر
- الكترونيك نوري
- مواد نوري
- اندازه گيري و ابزار هاي مرتبط
- ميكروسكوپي
- بلورهاي فوتوني و نانو ساختار ها
- همدوسي و اپتيك آماري
- بينايي ماشين
- ديگر حوزه هاي اپتيك و فوتونيك

درج در تقویم: 31 تیر 1392 - تعداد مشاهده 11622 بار