مقالات دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی، دوره 7، شماره 2