سخنرانی علمی: بازآفرینی بافت فرسوده: نوسازی و یا مقاومسازی؟

بازآفرینی بافت فرسوده: نوسازی و یا مقاومسازی؟ روز یکشنبه، 13 اسفند، 1396 توسط انجمن مهندسی زلزله ایران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله

برگزار کننده: انجمن مهندسی زلزله ایران
درج در سایت: 8 اسفند 1396 - تعداد مشاهده 1078 بار