مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

Journal of Isfahan School of Dentistry

مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، با هدف بالا بردن سطح دانش پژوهشگران، دندان پزشکان، دستیاران و دانشجویان دندان پزشکی و آگاه ساختن آنها با برخی از تحولات و نوآوری های علم دندان پزشکی و علوم وابسته به آن، و ارائه نتایج و فعالیت های علمی و پژوهشی محققین به چاپ می رسد . حوزه عملکرد مجله، انتشار مقاله تحقیقی، مقاله مروری، مقاله بازآموزی، گزارش مورد و نامه علمی می باشد.

موضوعات اختصاصی:اندو، پریو، ترمیمی، رادیولوژی دندان، مواد دندان، پاتولوژی، ایمپلنت، دندانپزشکی سالمند، دندانپزشکی اطفال و موضوعات مرتبط

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات