فصلنامه حقوقی دانشگاه اصفهان

مجله حقوقی دانشگاه اصفهان  از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه اصفهان به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی در ایران منتشر می شود و در این راه از تسهیلات نمایه سازی علمی و...معاونت پژوهشی دانشگاه مزبور مدد می جوید.

این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث حقوقی منبعث از حاق وقایع روزمره ی اجتماعی پایه گذاری شده است. هدف این مجله انتشار مقالات و مطالب علمی حقوقی باکیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم اساسی حقوق اجتماعی را گزارش می دهند، می باشد. با این وجود، نشریه هزینه ای مختصر برای بررسی، پردازش، وانتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب می کند. 

 مجله حقوقی دانشگاه اصفهان در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر میشود.