مقالات دوفصلنامه مطالعات حقوق اسلامی، دوره 9، شماره 19