دفاعیه ارشد: طراحی مدرسه کودکان کار با رویکرد به معماری ارگانیک

LABOR CHILDREN SCHOOL DESIGN WITH AN APPROACH TO ORGANIC ARCHITECTURE

طراحی مدرسه کودکان کار با رویکرد به معماری ارگانیک روز چهارشنبه، 23 اسفند، 1402 توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: هنرهای تجسمی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
درج در سایت: 23 اسفند 1402 - تعداد مشاهده 252 بار