دفاعیه ارشد: ارتباط فعالیت بدنی و درمان های دارویی با عوامل بیوشیمیایی بیماری کبد چرب در آتشنشانان با سابقه ابتلا به کووید-۱۹

The relationship between physical activity and drug treatments with biochemical factors of fatty liver disease in firefighters with a history of covid-19

ارتباط فعالیت بدنی و درمان های دارویی با عوامل بیوشیمیایی بیماری کبد چرب در آتشنشانان با سابقه ابتلا به کووید-۱۹ روز یکشنبه، 29 بهمن، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: پزشکی آزمایشگاهی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط فعالیت بدنی و درمان های دارویی با عوامل بیوشیمیایی بیماری کبد چرب در آتشنشانان با سابقه ابتلا به کووید-۱۹ بود. در مطالعه مورد-شاهدی حاضر، کلیه آتش نشان ها و کارکنان اداری سازمان آتش نشانی شهرستان شیراز پس از همسان سازی براساس سن و نمایه توده بدن (BMI) به منظور تعیین سابقه ابتلا به کووید۱۹ و مصرف داروهای مرتبط با درمان کووید ۱۹و سپس شیوع بیماری کبد چرب در میان آن ها، مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق حاضر پس از بررسی های انجام شده ۳۸ نفر بود. پس از شناسایی افراد مبتلا به کبد چرب با سابقه کووید۱۹، از آ ن ها خواسته شد که پرسشنامه فعالیت بدنی بک را جهت ثبت فعالیت بدنی روزانه خود تکمیل کنند. پس از جمع آوری داده ها؛ برای تعیین میزان همبستگی میان سطح فعالیت بدنی با عوامل بیوشیمیایی مرتبط با بیماری کبد چرب از آزمون پیرسون استفاده شد (۰۵/۰>P). یافته ها نشان داد که همبستگی معنادار میان سطح فعالیت بدنی به همراه درمان های دارویی با وزن (۰۳/۰P=)، شاخص توده بدن (۰۳۵/۰P=)، AST (۰۴۱/۰P=)، ALP (۰۳۸/۰P=)، بیلی روبین (۰۳۹/۰P=) و آلبومین (۰۴۸/۰P=) در آتشنشانان مبتلا به کبد چرب با سابقه ابتلا به کووید۱۹ وجود داشت و شدت رابطه بین آن ها به جز متغیر وزن متوسط بود. این درحالی است که شدت رابطه در متغیر وزن قوی بود. در پایان می توان این گونه نتیجه گرفت که می بایست سطح فعالیت بدنی روزانه در این جامعه آماری افزایش یابد تا بتواند تاثیر بیشتری در جهت بهبودی این بیماری و کاهش مصرف دارو و عوارض آن داشته باشد. واژگان کلیدی: فعالیت ورزشی- بماری کبد چرب غیرالکلی- آنزیم های کبدی-کووید۱۹ - آتشنشانان
معرفی سخنرانان: نگارنده:علی رضا ضیایی استاد راهنما: خانم دکتر هما شیخانی شاهین استاد مشاور: دکتر اسکندر رحیمی استاد داور: دکتر نغمه مصلی نژاد
درج در سایت: 25 بهمن 1402 - تعداد مشاهده 110 بار