دفاعیه ارشد: ارزیابی سیاست های سلامت (طرح تحول سلامت)

Policy Evaluation of Health Reform Plan

ارزیابی سیاست های سلامت (طرح تحول سلامت) روز شنبه، 14 بهمن، 1402 توسط دانشگاه تهران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت، حقوق

برگزار کننده: دانشگاه تهران
از مهم ترین حوزه های سیاستگذاری مورد توجه دولت ها به منظور پیشبرد اهداف توسعه ای خود، حوزه سلامت است. سرمایه گذاری بر روی این حوزه تخصصی سیاستگذاری، باعث می شود کشورها در بلندمدت دست بالاتری را نسبت به رقبای خود داشته باشند. بر همین اساس و از آنجا که نظام های سلامت، با رشد تکنولوژی ها در عرصه های مختلف، دچار پیچیدگی های گوناگون و به تبع آن مشکلات جدید در حوزه سیاستی بوده که سبب بروز نارضایتی همزمان مردم به عنوان خدمات گیرنده و بخش های مختلف نظام بهداشت و درمان به عنوان خدمات دهنده نیز شده است؛ همواره سیاست پیشه گان و دولتمردان به دنبال راهی برای بهبود شاخصه های سلامت در جامعه هدف بوده اند. در پژوهش حاضر به مسئله ارزیابی سیاست های حوزه سلامت پرداخته شد و به طور موردی، طرح تحول سلامت مورد بررسی قرار گرفت که با استفاده از پنج معیار: «هزینه های صورت گرفته در بخش سلامت»، «شاخص هزینه های کمرشکن سلامت»، «شاخص هزینه های فقیرکننده»، «شاخص مشارکت عادلانه» و «شاخص مشارکت در تامین مالی نظام سلامت» داده های موجود در طرح تحول نظام سلامت مورد ارزیابی سیاستی قرار گرفت. در نتیجه این ارزیابی، مشخص شد که اگرچه هزینه های کمرشکن سلامت، پس از مداخله سیاستی طرح تحول سلامت، کاهش یافته و در زمینه حفاظت مالی از بیماران موفقیت کسب شده اما وضعیت شاخص هزینه های فقیرکننده به علت افزایش هزینه های سرپایی پس از سیاست طرح تحول سلامت وضعیت بدتری داشته است. ارزیابی وضعیت شاخص مشارکت عادلانه نیز نشان می دهد که طرح تحول سلامت نتوانسته بر این شاخص، اثر مثبت چندانی بگذارد. در سوی دیگر، ارزیابی مبتنی بر مشارکت در تامین مالی نظام سلامت نیز که بر اساس مراجعه به حساب های ملی سلامت صورت گرفته نشان می دهد که اجرای طرح تحول سلامت توانسته در مشارکت خانوار در تامین هزینه های عمومی سلامت، تا حدی موثر باشد و شیب افزایشی آن را به نسبت افزایش مشارکت دولت و صندوق های تامین اجتماعی ملایم تر کند. در سوی مقابل این کاهش سرعت رشد با افزایش مشارکت دولت و صندوق های تامین اجتماعی جبران شده که از شیب تندتری در افزایش مشارکت به نسبت خانوار برخوردار هستند.
معرفی سخنرانان: استاد راهنما: دکتر کیومرث اشتریان استاد مشاور: دکتر مجید حسینی اساتید داور: دکتر محمدرضا واعظ مهدوی و دکتر حسنعلی غفاری
درج در سایت: 13 بهمن 1402 - تعداد مشاهده 103 بار