دفاعیه ارشد: تاثیر ۸ هفته تمرینات تناوبی شدید همراه با مکمل دهی آب انار بر لیگاند FASL و گیرنده TNF-α در موشهای آزمایشگاهی مبتلا به سرطان کولون

: The effect of 8 weeks of intense interval training with pomegranate juice supplementation on FASL ligand and TNF-α receptor in mice with colon cancer

تاثیر ۸ هفته تمرینات تناوبی شدید همراه با مکمل دهی آب انار بر لیگاند FASL و گیرنده TNF-α در موشهای آزمایشگاهی مبتلا به سرطان کولون روز چهارشنبه، 20 دی، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: سرطان

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ۸ هفته تمریناتتناوبی شدید همراه با مکمل دهی آب انار بر لیگاند FASL و گیرندهTNF-α در موش های آزمایشگاهی مبتلابه سرطان کولون بود. روش تحقیق: روش مورد استفاده در این پژوهش با توجه به هدف از نوع بنیادی و با در نظر گرفتن روش از نوع تجربی بود. جامعه آماریتحقیق حاضر را ۳۵ سرموش آزمایشگاهی از نژاد BALBC نر با محدوده وزنی ۲۲-۱۸ گرم و سن حدود ۱۰-۸ هفته تشکیل دادندنمونه ها به آزمایشگاه بیطاران منتقل و به مدت یک هفته جهت سازگاری با محیط نگهداری شدند. در تمام دوره تحقیق اصول اخلاقی کار با حیوانات بر اساس معاهده هلسینکی و تحت نظر کمیته اخلاق پژوهشکده علوم حرکتی انجام شد. در راستای اجرایپژوهش، سلول های CT۲۶ از مرکز انستیتو پاستور ایران تهیهشد. تعداد سلول ها و درصد سلول های زنده به روش تریبان بلو و با استفاده از میکروسکوپ معمولی و لام نئویار تعیین شد. پس از تکثیر سلول ها و رسیدن به میزان کافی، به هر موش تعداد ۵ ۱۰ * ۵ سلول زنده در حجم ۱۵۰ میکرولیتر محلول هنکس به صورت زیرجلدی به پهلوی راست حیوان تزریق شد. پس از اطمینان از القا سرطان کولون، ۲۸ سر از موش های بیمار به گروههای (۱) کنترلبیمار، (۲) مکمل آب انار- بیمار، (۳) تمرین بیمار و (۴) مکمل آب انار + تمرین بیمار تقسیم شدند. همچنین برای بررسیاثرات القا سرطان بر متغیرهای تحقیق تعداد ۷ سر موش آزمایشگاهی به عنوان گروه کنترل سالم در نظر گرفته شد. گروه تمرین به مدت هشت هفته تمرینات تناوبی شدید را انجام دادند.. ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین ، بافت کولون به دقت استخراج گردید و برای انجام مراحل بعد در دمای ۸۰- منتقل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل واریانس یک طرفهاستفاده شد. یافته ها : در متغیر لیگاند FasL میان گروه ها تفاوت معناداری وجود داشت و افزایش معنیداری در گروه تمرین+مکمل-بیمار (۰۰۱/۰=P) نسبت به گروه کنترل-بیمار مشاهده شد. همچنین در متغیر TNF-α نیز میان گروه ها تفاوت معناداری وجود داشت و کاهش معنیدار در گروه های مکمل-بیمار (۰۰۳/۰=P) و تمرین-بیمار (۰۰۳/۰=P) و تمرین +مکمل بیمار (۰۰۱/۰=P) نسبت به گروه کنترل -بیمارمشاهده شد. نتیجه گیری: تداخلات اعمال شده در تحقیق حاضر منجربه افزایش لیگاندFASL و کاهش TNF-α گردید. لیگاندFASL به عنوان یکی از اجزای تنظیمی در سیستم ایمنی محسوب می شود و در طی فعالیت سیستم ایمنی علیه سلولهای سرطانی ضروری میباشد و نقش مهمی در مهار تکثیر تومور توسط سیستم ایمنی میزبان بازی می کند. سلولهای توموری از لیز سلولی توسط سیستم ایمنی فرار می کنند و به FasL مقاوم میشوند. مکانیسمهایی که باعث این مقاومت میشوند شامل کاهش بیان رسپتورFas و افزایش بیان FasL در سلولهای سرطانی می باشد. واژگان کلیدی: تمرینات تناوبی شدید، آب انار، لیگاند FASL، گیرنده TNF-α، موش آزمایشگاهی، سرطان کولون
معرفی سخنرانان: نگارنده:هاجر نامداری استاد راهنما:دکتر هما شیخانی شاهین استاد مشاور: دکتر امیدرضا صالحی استاد داور:دکتر مهرزاد مقدسی
درج در سایت: 11 دی 1402 - تعداد مشاهده 97 بار