دفاعیه ارشد: تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی و اسپیرولینا بر الگوی تجمع چربی زنان

The effect of 8 weeks of resistance training and spirulina on the pattern of fat accumulation in women

تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی و اسپیرولینا بر الگوی تجمع چربی زنان روز سه شنبه، 19 دی، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: طب ورزشی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
ضداکسایشی است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل اسپیرولینا بر الگوی تجمع چربی زنان بود. روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد که به صورت نیمه تجربی انجام شده است که به همین منظور ۳۲ زن با دامنه ی سنی ۲۰تا ۵۲سال به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی ساده در چهار گروه : تمرین+ اسپیرولینا، تمرین+دارونما، اسپیرولینا و دارونما تقسیم شدند. گره مداخله و دارونما به ترتیب به مدت هشت هفته روزانه دو عدد کپسول ۵۰۰ میلی گرمی اسپیرولینا و دارونما در وعده های صبح و عصر به ترتیب ساعت ۹ و ۱۵ مصرف نمودند. تمرین های مقاومتی به مدت هشت هفته، هفته ای سه جلسه، هر جلسه ۹۰ دقیقه( ۱۰ دقیقه گرم کردن، ۷۰ دقیقه بخش اصلی تمرین و ۱۰ دقیقه سرد کردن) اجرا شد. پروتکل تمرین شامل ۱۲ حرکت در ۱۲ ایستگاه، اجرا شد. شاخص های ترکیب بدنی، BMI، توده چربی، درصد چربی، چربی احشایی و سن متابولیک قبل و بعد ازشروع تمرینات با استفاده از دستگاه ترکیب سنج اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آزمون کالموگروف-اسمیرنوف، آزمون t وابسته برای مقایسه نتایج درون گروهی و آزمون تحلیل واریانس دوراهه برای بررسی نتایج بین گروهی استفاده شد. یافته ها: پس از ۸ هفته میزان توده چربی،میزان چربی احشایی در گروه تمرین+اسپیرولینا کاهش یافت(۰۵/۰>P)ولی درصد چربی ، شاخص توده بدنی و سن متابولیک درون گروهی و بین گروهی تفاوت معناداری مشاهده نشد(۰۵/۰معرفی سخنرانان: نگارنده: سمانه پروین قلاتی استاد راهنما: سید علی حسینی استاد مشاور: زهرا مصلی نژاد استاد داور: اسکندر رحیمی
درج در سایت: 9 دی 1402 - تعداد مشاهده 82 بار