دفاعیه ارشد: اثر مکمل دهی خارخاسک بر TFAM قلبی موش های صحرایی سالمند متعاقب با یک جلسه تمرین وامانده ساز

The effect of kharkhasek supplementation on cardiac TFAM of aged rats followed by a build-up training session

اثر مکمل دهی خارخاسک بر TFAM قلبی موش های صحرایی سالمند متعاقب با یک جلسه تمرین وامانده ساز روز دوشنبه، 11 دی، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: طب ورزشی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
در سالمندان بیماری قلبی شایع تر از دیگر بیماری هاست. به طوری که اکثریت مرگ و میر در سالمندی با بیماری های قلبی در ارتباط است. اگرچه محققین نقش مطلوب ورزش را بر سلامت قلب نشان داده اند. اما به نظر می رسد تمرینات شدید چالشی برای قلب به حساب می آید. بنابراین استفاده از گیاهان دارویی در کنار ورزش شدید نیاز به تحقیق بیشتر دارد. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی مکمل دهی حاد خارخاسک با دوز های های mg/kg ۲۰۰ و ۴۰۰ بر TFAM قلبی، کلسترول و شاخص توده بدنی موش های صحرایی سالمند متعاقب یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده ساز انجام شد. در این مطالعه تجربی تعداد ۳۲ سر موش صحرایی نر سالمند (۱۸-۲۰ ماه، وزن ۲۸۰-۳۲۰) به طور تصادفی به گروه های (۱) کنترل، (۲) تمرین+حلال خارخاسک، (۳) تمرین+خارخاسک mg/kg ۲۰۰ و (۴) تمرین+خارخاسک mg/kg ۴۰۰ تقسیم شدند. ۲ ساعت قبل از اجرای آزمون وامانده ساز دوز های مورد نظر کروسین به صورت صفاقی به موش های صحرایی به صورت صفاقی تزریق گردید. در ادامه موش های صحرایی تمرین را از سرعت m/min ۸ شروع کردند و به ازای هر دو دقیقه m/min ۳ به سرعت آنها افزوده شد تا موش های صحرایی به واماندگی کامل (عدم توان انجام تمرین) برسند. بلافاصله پس از واماندگی موش های صحرایی ابتدا با کتامین و زایلوزین بیهوش شدند و سپس بافت قلب آنها به دقت جهت اندازه گیری متغیر ها جدا گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس یک راهه همراه با آزمون تعقیبی توکی در نرم افزار SPSS۲۲ استفاده شد (۰۵/۰≥P). نتایج نشان داد در گروه تمرین + خارخاسک mg/kg ۴۰۰ به طور معنی داری بیشتر از گروه های کنترل (۰۰۴/۰=P) و تمرین (۰۲/۰=P) بود. علاوه بر این تفاوت معنی داری در گروه های تمرین + خارخاسک mg/kg ۲۰۰ و تمرین + خارخاسک mg/kg ۴۰۰ مشاهده نشد (۱۱/۰=P). به نظر می رسد تمرین شدید ورزشی با مکانیسم متفاوتی در مصرف گلوکز و مسیر های غیر مرتبط با فعال سازی cAMP (که البته در مطالعه حاضر اندازه گیری نشده بود) و TFAM موثر است. با این حال خارخاسک در دوز بالا (mg/kg ۴۰۰) در کنار فعالیت ورزشی شدید می تواند در بیوژنز میتوکندریایی در بافت قلب موثر باشد. واژگان کلیدی: تمرین وامانده ساز، TFAM، قلب، سالمندی
معرفی سخنرانان: نگارنده:ایمان ناصری اردکانی استاد راهنما:پوریا پساوند استاد مشاور: زهرا مصلی نژاد استاد داور:دکتر مقیمی
درج در سایت: 9 دی 1402 - تعداد مشاهده 94 بار