دفاعیه ارشد: تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید همراه با مکمل دهی آب انار بر miRNA-۱ و miRNA-۲۹ در موش های آزمایشگاهی مبتلا به سرطان کولون

The effect of eight weeks of intense interval training with pomegranate juice supplementation on miRNA-1 and miRNA-29 in laboratory mice with colon cancer

تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید همراه با مکمل دهی آب انار بر miRNA-۱ و miRNA-۲۹ در موش های آزمایشگاهی مبتلا به سرطان کولون روز دوشنبه، 20 آذر، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: سرطان، علوم آزمایشگاهی بالینی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
هدف از این پژوهش، بررسی اثر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید همراه با مکمل دهی آب انار بر miRNA-۱ و ۲۹ miRNA- در موش های آزمایشگاهی مبتلا به سرطان کولون بود. روش تحقیق: جامعه آماری تحقیق حاضر را ۳۵ سر موش آزمایشگاهی BALBC/۷۵ نر با سن حدود ۸-۱۰ هفته تشکیل داد. پس از اطمینان از القا سرطان کولورکتال، موش های بیمار به گروه های (۱) کنترل بیمار، (۲) مکمل آب انار- بیمار، (۳) تمرین بیمار و (۴) مکمل آب انار + تمرین بیمار تقسیم شدند. همچنین برای بررسی اثرات القا سرطان بر متغیرهای تحقیق تعداد ۷ سر موش آزمایشگاهی به عنوان گروه کنترل سالم در نظر گرفته شد. گروه تمرین به مدت هشت هفته تمرینات تناوبی شدید را انجام دادند.. ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین ، بافت کولون به دقت استخراج گردید و برای انجام مراحل بعد در دمای ۸۰- منتقل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد در متغیر miRNA-۱ افزایش معنی دار در گروه کنترل-سالم نسبت به کنترل-بیمار (۰۰۶/۰=P)، افزایش معنی دار در گروه تمرین-بیمار (۰۰۱/۰=P) و تمرین+مکمل-بیمار (۰۰۱/۰=P) نسبت به کنترل-بیمار و افزایش معنی دار تمرین+مکمل-بیمار نسبت به مکمل-بیمار (۰۰۴/۰=P) وجود داشت. همچنین در متغیر miRNA-۲۹ افزایش معنی دار در گروه تمرین+مکمل-بیمار نسبت به کنترل-بیمار (۰۰۴/۰=P) و افزایش معنی دار در گروه تمرین-بیمار نسبت به کنترل-بیمار (۰۴۹/۰=P) وجود داشت. نتیجه گیری: سرطان روده بزرگ اثر کاهشی بیشتری بر miRNA-۱ نسبت به miRNA-۲۹ می گذارد و ممکن است این گونه نتیجه گیری شود که miRNA-۱ نسبت به تغییرات بیماری؛ تغییرپذیرتر است در حالی که miRNA-۲۹ نسبت به تغییرات بیماری مقاوم تر است و این احتمال می رود که miRNA-۱ نشانگر بهتری در تشخیص سرطان روده بزرگ و هم چنین هدف درمانی بهتری باشد. واژگان کلیدی: تمرین تناوبی شدید، مکمل آب انار، miRNA-۱، miRNA۲۹
معرفی سخنرانان: نگارنده:معصومه برموز استاد راهنما: دکتر هما شیخانی شاهین استاد مشاور: دکتر امیدرضا صالحی استاد داور: دکتر اسکندر رحیمی
درج در سایت: 15 آذر 1402 - تعداد مشاهده 171 بار