سخنرانی علمی: سلسله نشست های تخصصی روانشناسی

سلسله نشست های تخصصی روانشناسی روز شنبه، 1 مهر، 1402 توسط مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان و موسسه پیشگامان زندگی نوین و شرکت آینده سازان علم و کار ایرانیان در شهر اردبیل استان اردبیل برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی

برگزار کننده: مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان , موسسه پیشگامان زندگی نوین, شرکت آینده سازان علم و کار ایرانیان
اولین جلسه سلسله نشست های تخصصی روانشناسی
معرفی سخنرانان: خدیجه داننده:Researcher ID: (۳۷۹۴۸۶) رعنا هاشمی پریسا جعفری دبیر همایش :دکتر محمدرضاحسینی علی آبادی فرد مهم علمی - Researcher ID: (۹۳۲۳۷) دبیر اجرایی:دکتر محمدرضاصفری چاکری Researcher ID: (۲۷۹۱۰۹) Researcher ID: (۳۹۴۵۸۱)مسئول دبیر خانه:نگار احمدی مسول پژوهش:سید جواد میرجواد خانی
درج در سایت: 27 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 99 بار