سخنرانی علمی: تاثیر بازی درمانی بر پرورش مهارت های کلامی و خودکارآمدی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست شهر شیراز

The effect of play therapy on the development of verbal skills and self-efficacy of abused and neglected children in the city

تاثیر بازی درمانی بر پرورش مهارت های کلامی و خودکارآمدی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست شهر شیراز روز دوشنبه، 27 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
هدف از انجام این پژوهش تاثیر بازی درمانی بر پرورش مهارت های کالمی و خودکارآمدی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست شهرشیراز بود.این پژوهش کاربردی و روش انجام آن نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کودکان ۹ تا ۱۲ سال بدسرپرست و بی سرپرست شهرشیراز بود.برای نمونه گیری در این پژوهش از روش در دسترس و هدفمند استفاده شد به این صورت که ۲۰ نفر به صورت تصادفی در گروه کنترل و ۲۰ نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند و گروه آزمایش در ۸ جلسه ۴۵ دقیقه ای به مدت ۸ هفته بازی درمانی را دریافت کردند.برای گردآوری داده های مربوط به نمونه آماری )از پرسشنامه های مهارت ارتباطی بارتون،خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس( استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی به بررسی فراوانی،میانگین و انحراف معیار با نرم افزار spss و در سطح آمار استنباطی ،تحلیل کوواریانس انجام شد.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با کنترل پیش آزمون متغیرهای خودکارآمدی و مولفه های آن،گروه های آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهای مذکور تفاوت معنی داری مشاهده می شود. (۰/۰۵>p )به عبارت دیگر بازی درمانی منجر به افزایش خودکارآمدی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست شده است و همچنین با کنترل پیش آزمون متغیرهای مهارت کالمی و مولفه های آن گروه های آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهای مذکور تفاوت معنی داری مشاهده شد (۰/۰۵>p .)به عبارت دیگر بازی درمانی منجر به افزایش مهارت کالمی و مولفه های آن در کودکان بی سرپرست و بدسرپرست شده است. کلید واژه: بازی درمانی، مهارت کلامی، خودکارآمدی، بدسرپرست، بی سرپرست
معرفی سخنرانان: نگارنده:فاطمه فلاح زاده استاد راهنما:جناب آقای دکتر کامکار استاد مشاور: جناب آقای دکتر جاوید استاد داور:سرکار خانم دکتر فریدونی
درج در سایت: 22 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 81 بار