سخنرانی علمی: مقایسه بهزیستی روانشناختی و مهارت های اجتماعی در کودکان با و بدون آسیب شنوایی در شهر شیراز

Comparison of psychological well-being and social skills in children with and without hearing impairment in Shiraz city

مقایسه بهزیستی روانشناختی و مهارت های اجتماعی در کودکان با و بدون آسیب شنوایی در شهر شیراز روز دوشنبه، 27 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
پژوهش حاضر با هدف مقایسه مهارت های اجتماعی و بهزیستی روانشناختی در کودکان با و بدون آسیب شنوایی انجام شد. روش پژوهش از نوع پس رویدادی و علی مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل همه کودکان با و بدون آسیب شنوایی شهر شیراز بودند. گروه نمونه شامل ۱۱۶ کودک (۵۸ کودک بدون آسیب شنوایی، ۵۸ کودک با آسیب شنوایی) که به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (۱۹۹۵)، و پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (۱۹۹۰) بود. داده ها با استفاده از spss و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند. همچنین تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که در همه مولفه های مهارت های اجتماعی همکاری، ابراز وجود، خودکنترلی تفاوت معنادار است (۰۵/۰P≤). بدین صورت که کودکان با آسیب شنوایی در مقایسه با کودکان بدون آسیب شنوایی نمرات کمتری در مولفه های مهارت های اجتماعی به دست آوردند. همچنین تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد در نمره کل بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن، پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خود مختاری یا استقلال، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد فردی تفاوت معنادار است (۰۵/۰P≤). بنابرین بین میانگین دو گروه در همه مولفه های بهزیستی روانشناختی تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین صورت که کودکان با آسیب شنوایی در مقایسه با کودکان بدون آسیب شنوایی نمرات کمتری در مولفه های بهزیستی روانشناختی به دست آوردند. واژگان کلیدی: بهزیستی روانشناختی، مهارت های اجتماعی، آسیب شنوایی
معرفی سخنرانان: نگارنده: راحله درویش دانا استاد راهنما: دکتر فائزه فریدونی استاد مشاور: دکتر سمیرا نکومند استاد داور: حجت الله جاویدی
درج در سایت: 22 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 53 بار