دفاعیه ارشد: بررسی رابطه رهبری، پذیرش اهداف و آمادگی انطباق با سیستم مدیریت کیفیت با توجه به نقش میانجی انسجام گروه حسابرسی

Examining the Leadership Relationship, Goal Acceptance and Quality Management System Conformance Readiness to the Mediating Role of Audit Team Cohesion

بررسی رابطه رهبری، پذیرش اهداف و آمادگی انطباق با سیستم مدیریت کیفیت با توجه به نقش میانجی انسجام گروه حسابرسی روز دوشنبه، 27 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین رهبری، پذیرش هدف و آمادگی انطباق سیستم مدیریت کیفیت با توجه به نقش میانجی انسجام گروه حسابرسی در سال ۱۴۰۱انجام شد. نوع پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است و روش آن بر اساس نحوه گردآوری دادهها، توصیفی و از نوع همبستگی است. دادهها با استفاده از پرسشنامه جمعآوری و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نمونه آماری این پژوهش شامل ۱۷۰حسابرس شاغل در موسسات حسابرسی است. نتایج نشان میدهد که بین تقویت مشارکت رهبری در پذیرش اهداف گروه حسابرسی و انسجام گروه حسابرسی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین تقویت مشارکت رهبری در پذیرش اهداف گروه حسابرسی و رضایت از عملکرد گروه حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین تقویت مشارکت رهبری در پذیرش اهداف گروه حسابرسی و آمادگی انطباق سیستم مدیریت کیفیت، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین انسجام گروه حسابرسی و رضایت از عملکرد گروه حسابرسی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین انسجام گروه حسابرسی و آمادگی انطباق سیستم مدیریت کیفیت، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. تقویت مشارکت رهبری در پذیرش اهداف گروه حسابرسی از طریق انسجام گروه حسابرسی بر رضایت از عملکرد گروه حسابرسی تاثیر معنادار دارد. تقویت مشارکت رهبری در پذیرش اهداف گروه حسابرسی از طریق انسجام گروه حسابرسی بر آمادگی انطباق سیستم مدیریت کیفیت تاثیر معنادار دارد. واژگان کلیدی: مشارکت رهبری، انسجام گروه حسابرسی، اهداف گروه حسابرسی، سیستم مدیریت کیفیت
معرفی سخنرانان: نگارنده:محبوبه خاشی استاد راهنما:دکتر امیر سروستانی استاد مشاور: دکتر شراره مجدزاده طباطبایی استاد داور:دکتر ناظمی
درج در سایت: 19 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 52 بار