مقالات مجله استخوان و جراحی عمومی، دوره 11، شماره 3