مقالات مجله استخوان و جراحی عمومی، دوره 7، شماره 5