مقالات مجله استخوان و جراحی عمومی، دوره 10، شماره 3