سخنرانی علمی: وبینار «جایگاه سنجش کیفیت تدریس توسط دانشجویان در بهبود کیفیت تدریس- یادگیری»

Webinar "Measuring the quality of teaching by students in improving the quality of teaching-learning"

درج در سایت: 19 بهمن 1401 - تعداد مشاهده 451 بار