دوفصلنامه اندیشه های حقوق کیفری

دوفصلنامه اندیشه های حقوق کیفری توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی در شهر قزوین منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با حقوق و حقوق کیفری مقالات فارسی می پذیرد.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را در حوزه های مرتبط به دبیرخانه نشریه ارسال نمایند.