دفاعیه ارشد: بازآفرینی معماری و بافت مسکونی روستای طاق بستان با رویکرد ارتقای کیفیت و توسعه بوم گردی

بازآفرینی معماری و بافت مسکونی روستای طاق بستان با رویکرد ارتقای کیفیت و توسعه بوم گردی روز یکشنبه، 15 آبان، 1401 توسط موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه در شهر کرمانشاه استان کرمانشاه برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه
درج در سایت: 11 آبان 1401 - تعداد مشاهده 129 بار