بررسی اثرات سمیت پوستی ژل نانوامولسیونی حاوی اسانس گیاهان رزماری و نعناع فلفلی در موش صحرایی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 681

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRCCG05_047

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1398

چکیده مقاله:

زمینه وهدف: اگرچه اثرات مفید اسانس رزماری و نعناع فلفلی نشان داده شده، اما استفاده از اسانس ها به دلیل حلالیت پایین در آب و فراهمیزیستی پایین با محدودیت هایی روبه رواست؛ استفاده از نانوذرات یکی از راه های رفع این محدودیتها میباشد. از طرف دیگر احتمال سمیت نانوذرات نیز وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی سمیت پوستی نانوامولسیون حاوی اسانس رزماری و نعناع فلفلی در موشهای صحرایی میباشد.مواد و روشها: در این مطالعه تجربی نانوامولسیون حاوی اسانس رزماری و نعناع فلفلی به روش امولسیونسازی خودبه خودی ساخته شد. به منظور بررسی سمیت پوستی 12 سر موش صحرایی به دو گروه کنترل و نانوامولسیون تقسیم شدند. پس از دریافت نانوامولسیون، شاخصهای خونی و بیوشیمیایی از حیوانات جمع آوری شد و با نرم افزار SPSS تحلیل داده ها صورت گرفت ،p<0.05 به عنوان سطح اختلاف معنیدار درنظر گرفته شد. یافته ها: در آزمون سمیت پوستی تفاوت معنی داری بین شاخصهای خونی شامل تعداد سلولهای خونی و پارامترهای مربوط به گلبول قرمز و بیوشیمیایی شامل گلوکز، پروفایل لیپیدی، آمینوترانسفرازها، اوره و کراتینین در موشهای دریافت کننده نانوامولسیون نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد، به طوریکه تعداد گلبولهای قرمز در گروه کنترل 0.4 درصد بیشتر از گروه نانوامولسیون بود، گلوکز اوره و کراتینین به ترتیب 1.1 و 0.7 درصد در گروه کنترل بیشتر از نانوامولسیون بود در حالیکه آمینوترانسفرازها و پروفایل لیپیدی به ترتیب 0.3 و 0.67 درصد در گروه نانوامولسیون بیشتر از گروه کنترل بود.نتیجه گیری: نانوامولسیون حاوی اسانس گیاهان رزماری و نعناع فلفلی سمیت پوستی نداشته و موجب تحریک پوست نمیشود.

نویسندگان

محمد شبانی

دانشجوی کارشناسی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

مژگان محمدی فر

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان، ایران

سیدعلیرضا طلائی

استادیار فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

محمدرضا معمارزاده

دکتری شیمی تجزیه، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی شرکت داروسازی باریج اسانس، کاشان، ایران

محمدحسین اعرابی

دانشیار، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران