بررسی تاثیر کرم نانوامولسیونی حاوی اسانس لاواند و عصاره شیرین بیان بر فاکتورهای استرس اکسیداتیو در زخم پوستی عمیق موش صحرایی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 728

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRCCG05_009

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: تاکنون استراتژی های مختلفی برای بهبود و بسته شدن سریع ضایعات پوستی بهکار گرفته شده است. علیرغم ویژگیهای دارویی بسیار خوب اسانس لاواند و عصاره شیرین بیان، عواملی مانند واکنشهای آلرژیک و زیست تخریب پذیربودن، تجویز آنها به عنوان داروهای مناسب را محدود میکند. ساخت نانوامولسیون راهی برای غلبه بر این محدودیتها میباشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر کرم نانوامولسیونی حاوی اسانس لاواند و عصاره شیرین بیان بر فاکتورهای استرس اکسیداتیو در زخم پوستی عمیق موش صحرایی میباشد.مواد و روشها: در این مطالعه تجربی نانوامولسیون حاوی اسانس لاواند و عصاره شیرین بیان به روش امولسیونسازی خودبهخودی ساخته شد. ابتدا یک ناحیه از پوست پشت گردن 85 سر موش صحرایی نر به مساحت 5/2 سانتیمتر مربع به طور کامل برداشته شد و سپس حیوانات به صورت تصادفی به گروه های زیر تقسیم شدند: 1- کنترل؛ 2- دارونما؛ 3- فنیتویین 1 درصد؛ 4- دریافت کننده کرم نانوامولسیونی حاوی اسانس لاواند و عصاره شیرین بیان؛ و 5- دریافت کننده کرم امولسیونی حاوی اسانس لاواند و عصاره شیرین بیان. پس از 14 روز میزان MDA و آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت زخم اندازه گیری شد.یافته ها: فنیتوئین P=0.004 و نانوامولسیون MDA P<0.0001 بافتی را نسبت به گروه کنترل به طور قابل ملاحظهای کاهش دادند. نانوامولسیون فعالیت آنزیم P<0.0001 SOD را به مقدار قابل توجهی افزایش داد .همچنین نانوامولسیون P<0.0001 و امولسیون P=0.003 افزایش معنیداری در میزان فعالیت GPx نسبت به گروه کنترل نشان دادند.نتیجه گیری: در مجموع میتوان گفت کرم نانوامولسیونی حاوی اسانس لاواند و عصاره شیرین بیان پتانسیل بالقوه ای جهت بهبود زخم پوستی عمیق در مدل موش صحرایی دارد.

نویسندگان

سپیده سهرابی

دانشجوی کارشناسی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

محمد شبانی

دانشجوی کارشناسی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

مریم کاظمی

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان، ایران

سیدعلیرضا طلائی

استادیار فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

محمدرضا معمارزاده

دکتری شیمی تجزیه، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی شرکت داروسازی باریج اسانس، کاشان، ایران

محمدحسین اعرابی

دانشیار، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران