تاثیر کاربرد آبیاری قطره ای زیرسطحی با فیلتر سیلیس بر خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط استفاده از پساب

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 370

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWAI-13-1_007

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی اثر آبیاری قطره ای با پساب بر خصوصیات شیمیایی خاک در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان با خاکی دارای بافت لومی انجام شد. هدایت الکتریکی آب چاه منطقه 4/19 و پساب 6 دسی زیمنس بر متر بود آزمایش در قالب طرح فاکتوریل با دو تیمار اصلی روش آبیاری، شامل آبیاری قطرهای سطحی و آبیاری قطرهای زیرسطحی بههمراه کاربرد فیلتر سیلیس در اطراف قطره چکان ها و دو تیمار فرعی، شامل منبع آب آبیاری چاه و پساب (حاصل از رقیق سازی شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان با آب چاه مزرعه) در 4 تکرار به مدت 9 ماه انجام شد. نمونه برداری و بررسی های خاک، هر 3 ماه یکبار بر اساس روش های استاندارد صورت گرفت. ادامه آبیاری با پساب پس از 9 ماه سبب افزایش معنی داری OC ،pH SO4 ،EC، ،Na ،Mg ،Ca ،Cl K به غیر از HCO3- در خاک اطراف قطره چکان ها شد. اثر عمق کاربرد آب آبیاری نشان داد که تمامی پارامترهای ذکرشده به جز PO3,NO3-K در خاک سطحی تجمع معنی داری داشتند. میانگین اثر متقابل زمان، عمق و نوع آبیاری بر تمامی شاخص های مورد بررسی خاک به غیر از OC معنی دار بود. وجود فیلتر سیلیس سبب کاهش میزان املاح و تصفیه پساب قبل از ورود به خاک و افزایش کارایی سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی گردید.

نویسندگان

ساناز اجل لوییان

دانشجوی سابق کارشناس ارشد علوم خاک، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان.

پیام نجفی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان

زهره ناظم

دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

سید حسن طباطبایی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد.