بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه شهرداری گرمسار)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 644

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FRMSD01_173

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1398

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش این است که به بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی بپردازد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شهرداری گرمسار به تعداد315 نفر می باشد.در این تحقیق تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق پرسشنامه می باشد ، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0/7 محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مدل معادلات ساختاری و نرم افزارPls استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق نشان داد آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی در میان کارکنان شهرداری گرمسار تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

نویسندگان

رضا میرزایی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، گرایش استراتژیک ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مولوی ایوانکی